Emelt feladatok I.

Emelt feladatsorok 1.

ÉLETMŰVEK

I. Petőfi Sándor 1. A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI

1. Mit jelent az ars poetica, honnan származik a kifejezés, mondjon rá néhány jellegzetes példát a magyar irodalomból!

2. Magyarázza meg a vers bibliai képeit!

Mózes, Kánaán, lángoszlop, próféta

3. Milyen alakzatokra ismer rá a versben?

4. Elemezze az első két sort szófajilag!

5. Mit jelentett a költő - apostol romantikus eszménye, meddig élt ez az irodalomban?

6. Az idézetek segítségével hasonlítsa össze Petőfi és Ady jövőképét:

Ha majd a bőség kosarából... 
Ha majd a jognak asztalánál... 
Ha a szellem napvilága...


    Éhe Kenyérnek, éhe Szépnek, éhe a Szónak hajt titeket...

7. Milyen jutalmat kínál Petőfi a versben a harcban résztvevőknek? Nincsenek - e ezek a szentimentális képek ellentétben forradalmi programjával?

8. Minden műnemben kipróbálta magát Petőfi, igazolja ezt egy - egy lírai, epikai vagy drámai alkotás címével!

9. A költőt az utódok is nagyra tartották, Ady "mennyeien nagyságos suhancnak", Kosztolányi "kedves lángésznek", Arany "viadornak" nevezte. Melyik a legtalálóbb, miért?

10. Kik és hogyan emlékeztek meg a nagy költőelődről?

2. AZ ALFÖLD

1. Milyen költői eszközt jelent a hangutánzó és hangulatfestő szavak használata, keressen példát rá a versben!

2. Az utolsó versszak allúzió, kinek, melyik versére utal a költő?

3. Elemezze szófajilag a vers következő sorát: "Szép vagy alföld, legalább nekem szép!"

4. A vers segítségével magyarázza el a Petőfi - féle lírai realizmus lényegét!

5. Milyen eszközzel rendezi el a költő ebben a versében a mondanivalóját?

6. Ez egy tájvers, az emberek is jelen vannak benne. Hogyan?

7. Hogyan jellemezné a költemény verselését?

8. Miért szerette Petőfi az Alföldet, e versből vett idézettel támassza alá állítását!

9. Milyen kapcsolatban voltak Petőfivel: 
Szalkszentmárton - Debrecen - Orlai Petrich Soma - Jókai Mór - Tízek Társasága - Életképek

10. Idézetek: kik írták, mi a címe? 

Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz 
Légy te víg, légy te okos, míg lehet élj és örülj. 

Szelid dalom lenézi a garázdán 
Káromkodó és nyers dalú jelen. 

Csak szabad legyen e sebezhető 
élettel terhes, sorssal átfedett 
időkön átigyekvő kis madár 
akár dalos, akár csak csattogó - 
csak legyen szabad az én madaram.

II. Arany János 1. SZONDI KÉT APRÓDJA

1. Miért nevezhette ezt a művet Gyulai Pál "a hűség és hősiesség balladájának"?

2. Mit értett Arany "epikai hitelen", ez a vers honnan vette történeti magját?

3. Mi a vers műfaja, milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk Arany ilyen műveit? Címekkel támassza alá állításait!

4. Idézzen a versből három költői képet!

5. Arany a magyar nyelv tudatos művésze volt! Igazolja ezt a tételt a vers jellegzetes soraival!

6. Milyen kapcsolatban volt a költővel:     Ercsey Julianna - Arany László - Petőfi Sándor - Kapcsos könyv - Nagykőrös - MTA

7. Párosítson: 
Ágnes asszony - A walesi bárdok - Szondi két apródja - V. László

a. egyszólamú, vonalszerű -, 
b. többszólamú, vonalszerű -, 
c. egyszólamú, körkörös ballada

8. Etele - Toldi Lőrincné - Rozgonyi Piroska - Amazontermészetű Márta

a. Toldi trilógia b. A helység kalapácsa c. Buda halála

9. Kakukktojás: mi, miért nem illik bele ebbe a sorba? Indokolja meg!

Kapcsos könyv - Zöld kódex - Bori notesz - Angyaloskönyv

10. Kortársaitól idézünk, kik írták a következő verseket, milyen kapcsolatban volt velük Arany János?

"Kinek virág kell, nem hord rózsaberket; 
A látni vágyó napba nem tekint;"

"Fiaim, csak énekeljetek!"

2. KERTBEN

1. Magyarázza meg a következő szavalat: bíbelek gerlice ivadék

2. Milyen szóösszetételek: jő - megy, szűnös - szűntelen, gyümölcsfa, cselédlyány

3. Mi e vers műfaja?

4. Hogyan változnak a versben a műfaji jegyek?

5. Rajzolja fel a következő mondatok ágrajzát:

Kertészkedem mélán, nyugodtan,
Gyümölcsfáim közt bíbelek;
Hozzám a tiszta kék magasból
Egyes daruszó tévelyeg;

6. Keressen a versben szóképet és alakzatot!

7. A "felütéssel" való kezdés milyen műfaj, illetve esztétikai minőség jelenlétére utal?

8. A "kert" közismert irodalmi toposz. Keressen rá példát az irodalmi alkotások között!

9. Milyen a költemény verselése? Rögzítse rímképletét!

10. Kik írták, mi a vers címe?

Fúlok, lehellek; fázom, gyúlok, 
Vagy egy kivégez már, vagy más, 
Ájúlok, érzek és ocsúlok, 
Hej, mely szörnyű hányattatás...

Az üstökös meg' visszatér,
Kiröppent nyíl oda is ér,
Az eldobott kő megpihen :
Én céltalan, én szüntelen Tovább! tovább!

III. Ady Endre GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN ...

1. Melyik kötetében jelent meg ez a vers, milyen szerepe volt a kötetben és az életműben?

2. Ki volt Góg és Magóg, hogyan kapcsolódnak a magyar történelemhez?

3. Mi a versben szereplő földrajzi nevek valóságos és átvitt értelme?

4. Milyen a vers szerkezete, milyen jellegzetes stilisztikai eszközei vannak Adynak?

5. Milyen szerep jut a versen végigvonuló ismétlésnek?

6. Mit jelent a "mégis - morál", melyet Király István e vers alapján vélt Ady jellemzőjének?

7. Értelmezze a vers Vazul motívumát!

8. Mi a versben használt igealakok közös jellemzője, ezek között van-e sajátos jelentéstartalmú?

9. Milyen a költemény verselése?

10. A következő idézetek szerzői Ady kortársai. Kik azok, milyen kapcsolatban voltak a költővel?

mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

2. A GARE DE L' ESTEN

1. Keresse meg a versben azokat a szimbólumokat, melyek Magyarországot és Párizst jelképezik, értelmezze őket!

2. Elemezze mondattanilag az első versszak első két sorát!

3. Milyen stilisztikai szerepe van a versben használt tómondatoknak?

4. Melyik Ady kötet milyen ciklusában jelent meg ez az vers, mit indított el a költő pályáján?

5. Értelmezze a következő képet: "Szép ámulások szent városa..."!

6. Milyen kapcsolat van az Új versek nyitó - és záró verse között?

7. Ady hazafiságának szép vallomását fogalmazza meg e verse alapján!

8. Kik voltak az induló költő kortársai, hogyan váltak együtt "nyugatosokká"?

9. Van -e valami jelentősége annak, hogy Ady hamarabb jutott el Párizsba, mint Budapestre?

10. Melyik Ady versből idézzük:

A lelkem ódon, babonás vár 
Mohos, gőgös és elhagyott, 
(A két szemem ugye milyen nagy? 
És nem ragyog, és nem ragyog.) 

Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szívem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erőm.

IV. Babits Mihály 1A LÍRIKUS EPILÓGJA

1. Értelmezze a vers következő szavait: epilóg - lírikus - ómega-alfa

2. Milyen szóösszetételek a következők:
      "törésre várni"       "vak dióként"       "első és utolsó"

3. Mit jelent a vers címe, melyik kötetben jelent meg, s milyen összefüggésben van a kötetben elfoglalt helyével ?

4. Elemezze a következő részletet mondatrészek szerint, rajzolja fel kapcsolódási ágrajzát!

Csak én birok versemnek hőse lenni,

5. Milyen jellegzetességét ismeri fel a versformának?

6. Milyen kapcsolata volt Babitsnak a következő helyszínekkel, személyekkel?
     Szeged - Itália - Petrarca - Boncza Berta - Négyessy László - Török Sophie

7. Jónás történetét a Biblia ihlette. Miben tért el Babits a forrásától?

8. A francia szimbolisták Babitsra is nagy hatással voltak. Milyen kapcsolatban volt velük?

9. A tárgyalt vers gondolatiságával ellentétben a költő - ha szükségét érezte - a közösség felé fordult. Mondjon erre költői példát!

10. Kik a szerzői a következő idézeteknek:

A természet majd az értelemmel 
bölcsebbé tesz engemet. 

Álarcom itten elvetem, aztán 
újra felöltöm.

2. ZRÍNYI VELENCÉBEN 

1. Milyen költői eszközöket használ a jellemzésre Babits?

2. Keressen a versben alakzatokat!

3. Elemezze az első versszakot mondattani szempontból!

4. Hogyan kerülhetett a versben párhuzamba Zrínyi és Babits?

5. Kiket, hogyan evokál még versében a költő?

6. Melyik Babits kötetben jelent meg ez a vers, értelmezze a kötetcímet!

7. Miért válhatott Babits a korszak meghatározó egyéniségévé?

8. Műcímekkel igazolja, hogy kiváló költő, író és műfordító volt!

9. Milyen kötöttséggel rendelkezik a petrarcai szonett? Állapítsa meg ennek a versnek a rímképletét!

10. Melyik Babits versből idézünk?


Mennyi munka maradt végezetlen! 
S a gyönyörök fája megszedetlen... 
A kedvesem kétezer éve alszik.
Kétezer éve meghalt és vár reám.

V. Kosztolányi Dezső 1. BOLDOG, SZOMORÚ DAL

1. Melyik korábbi magyar költő gondolatát idézi a vers indításában a költő, miben rejlik a két vers kapcsolata?

2. Mi a vers rendező elve?

3. Milyen szerepe van benne a felsorolásnak?

4. Idézzen a versből három jellegzetes költői képet!

5. Mi a jelentése a vers kulcsszavaként szereplő "kincs" - nek?

6. Jelölje be az első sor verslábait:

"Van már kenyerem, borom is van,"

7. Milyen kapcsolatban volt a költővel:

    Thomas Mann - a PEN - KLUB - Üllői út - Ady Endre - Freud

8. A felsoroltak közül húzza alá azokat a műveket, amelyeket Kosztolányi fordított:    Kínai és japán versek - Baudelaire - Shakespeare: Rómeó és Júlia - Dante: Isteni Színjáték

9. Magyarázza meg a következő, Kosztolányihoz (is) köthető fogalmakat: 
      "homo ludens"     "homo aesteticus"     "dekadens költő"

10. Kinek a verséből idézünk:

Drága kincsem, galambocskám, 
Csikóbőrös kulacsocskám! 
Érted halok, érted élek, 
Száz leányért nem cseréllek. 

Röpűlsz égi vándor
Föld és víz felett,
Vajha szállni tudnék
Én is veled!

2. MOSTAN SZÍNES TINTÁRÓL...

1. Mi a stilisztikai szerepe annak, hogy az első és utolsó sort külön választja a költő?

2. Milyen mondatfajták uralják a verset, van - e ennek különösebb jelentősége?

3. Keressen a versben szinesztéziákat, magyarázza meg itteni szerepüket!

4. Melyik Kosztolányi kötetben jelent meg ez a vers, mit tud a kötetről?

5. Mit jelent a kötetben megjelenő "kettős látás"?

6. Igazolja Kosztolányi életművének sokszínűségét műcímekkel!

7. Milyen irodalmi előzményhez kapcsolódik a Halotti beszéd, hogyan nevezzük ezt a technikát?

8. Milyen kapcsolatban volt Kosztolányi Adyval és József Attilával?

9. Kosztolányi lételeme volt a játék. Mit leplezett ezzel?

10. Melyik Kosztolányi versből idézzük?

....hát te mit kerestél 
A játszótársam, mondd, akarsz - e lenni,
ezen a földön, mily kopott regéket? 
Akarsz -e mindig, mindig játszani,

VI . József Attila 1. A DUNÁNÁL

1. Milyen kapcsolatban volt a Szép Szó 1936. könyvnapi száma ezzel a verssel? Milyen egyéb "alkalmi verseket" ismer?

2. Mi a vers műfaja, honnan vette ezt a formát - miért nem a magyaros hagyományokat követte?

3. A vers az idősíkokkal foglalkozik, mutassa ezt meg az igealakok változásával!

4. Keressen a versből három jellegzetes költői képet!

5. A versindítás jellegzetesen József Attila -i! Mit jelent ez, melyik versében találkozott ilyennel?

6. Kik voltak a versben szereplő Árpád, Zalán, Werbőczy, Dózsa? Miért érdekes együttes szerepeltetésük?

7. MI volt a fasiszta fajelmélet lényege, hogyan cáfolta meg itt a költő?

8. Milyen filozófiai kérdéseket vetett fel ebben a versében a költő?

9. Jellemezze az első szakasz verselését!

10. Kinek, melyik verséből idézünk:

"Költő vagyok - mit érdekelne 
engem a költészet maga? 

kövekre ül a csend, csíkos
gyíkocskaként sütkérezik 
robog maga is, azt hiszi, 
a folyó otthagyja pedig.

2. FLÓRA

1. Elemezze a Rejtelmek első szakaszát szófajilag!

2. Elemezze a Megméressél! - rész első szakaszát mondattanilag, rajzolja fel a szerkezeti rajzát!

3. Keressen jellegzetes szóképeket és alakzatokat a versben!

4. Ki volt a vers címzettje, milyen szerepet játszott a költő életében?

5. Van - e annak poétikai jelentősége, hogy az egyes részeket beszámozta a költő?

6. Elemezze verstanilag a következő sort, mi a neve ennek a sorfajtának? 
  "és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem."

7. Mi a zeneiség forrása a versben?

8. Ez a vágy és ábránd szülte építmény is tervrajz, mint az Óda. Miből derül ki a személyes megformálás lehetetlensége?

9. Milyen költőelődökhöz, kortársakhoz kötődött József Attila?

10. Honnan, melyik versből idéztünk, ki a szerző?

Ha féltem is, helyemet megálltam, 
Születtem, elvegyültem és kiváltam. 

Én mondom, ez egy változó kor, 
az ember hol nagy, hol parány.

 

Emelt feladatok II.

Emelt feladatsorok 2.

PORTRÉK

I. Balassi Bálint. Egy katonaének

1. Melyik korstílusra ismer a fenti versben? Jellemezze!

2. Mit jelent "A végek dicsérete" alcím * s a cím alatt idézett ének?

3. Milyen kapcsolatban voltak Balassival: 
Báthory István - Krosno - Esztergom - Losonczy Anna - Bornemisza Péter

4. Értelmezze a vers következő szavait: kikeletkor - strázsa - végbeliek

5. Idézzen három költői alakzatot a versből!

6. Milyen strófaszerkezetre ismer a versben, mit tud róla?

7. A magyar irodalomban először Balassi írta le az "édes haza" jelzős szerkezetet. Melyik huszadik századi költőnél lelt ez visszhangra?

8. "Istentelen magyar" - ként jelezték fel a halálát Esztergomban, pedig utolsó szava szerint "Az te katonád voltam uram" . Melyik volt az igazi arca?

9. Kortársai közül soroljon fel néhányat, bizonyítsa Rimay igazságát, aki szerint Balassi sas az apróbb madarak között!

10. Kik a szerzői a következő idézeteknek:

Megigézett a nyelv szépsége?
Hirdetnéd fennkölt eszméidet? 
Csapj föl hát költőnek, te hülye... 
Ez a világ amilyen nagy,
Te, galambom, oly kicsiny vagy;

II. Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz

1. Értelmezze a vers következő szavait: nimfa - halkal - apolgatod

2. Bontsa elemeire a határtalanra és találtam szavakat!

3. Ismerje fel a következő szavakban lévő mássalhangzó törvényeket: világosítja - ringasd - szálltam

4. Mi a vers műfaja, kik írtak ilyeneket a magyar irodalomban?

5. Van - különbség a két "Áldott Magánosság!" megszólítás között?

6. Milyen kapcsolatban voltak a következő helyszínek, személyek és művek Csokonaival?

Sárospatak - Csurgó - Domby Márton - Diétai Magyar Múzsa - Árpádiász

7. Mit jelent a recenzió szó, ki írt Csokonairól ilyet, hogyan hatott rá?

8. Milyen a verselése ennek a műnek?

9. A versben benne van Schelling esztétikai felfogása a költőről, fogalmazza meg!

10. Idézetek felismerése: 

segits nekem szeptember, ne eressz el, 
testvéri ősz, forrón - égő rokon. 
Én nem dadogtam halvány istenekhez 
hideglelős és reszketős imát, 
mindig feléd fordultam... 

................Jer, Osszián,
A holtakat miért vered fel? 
Nincs többé Caledónián 
Nép, kit te felgyujts énekeddel.

III. Berzsenyi Dániel: Horác

1. Mit jelentenek a Boreas - Ság és Bengala szavak a versben?

2. Mi a halljad - használd - zárd igealakok közös jellemzője?

3. Mondjon még két olyan Berzsenyi verset, melyben megjelent Horatius képe vagy bölcselete!

4. Mi volt Horatius életszemléletének lényege, hogyan fogalmazta ezt meg Berzsenyi?

5. Mi köze volt a költőnek

Niklához - Sopronhoz - Dukai Takács Judithoz - Vitkovics Mihályhoz - Kodály Zoltánhoz

6. Mi a műfaja, keressen ilyen verseket a magyar irodalomból!

7. Az ódán és az elégián kívül milyen műfajokat használt Berzsenyi?

8. Milyen nagy események történtek Berzsenyivel 1817-ben, 1825-ben, 1833-ban?

9. Kakukktojás: melyik nem Berzsenyi - kép?

"szárnyas idő" - "szőke bikkfák" - "rózsás labirinth" - "kis nefelejcs"

10. Idézetek felismerése:

Felnőttem már. Szaporodik fogamban 
az idegen anyag, 
mint szivemben a halál. 

Mint Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél, 
Csöndes szivem; többé nem ég, 
Nem bántja újabb szenvedély.

IV. Kölcsey Ferenc: Himnusz

1. Van - e annak jelentősége, hogy a cím egy műfaj neve? Mit jelent az alcím?

2. Ki játszik a versben cselekvő szerepet, milyen viszonyban van vele a költői én?

3. Milyen győztes és vesztes történelmi példákat idéz fel Kölcsey?

4. Értelmezze a vers következő szavait:

Ozmán vad népe - Bendegúz - plántálád - magzat

5. Keresse meg a következő igealakok közös nyelvtani jellemzőjét:

áldd meg - nyújts - hozz rá

6. Rajzolja fel a mondatot alkotó szintagmák ágrajzát:

Megbünhödte már a nép
A multat s jövendőt!

7. Milyen további nemzeti énekek folytatták a Himnuszt? Mennyiben tértek el tőle?

8. Hogyan kapcsolódik Kölcseyhez:       Cseke - Huszt - Mohács - Szemere Pál - Berzsenyi Dániel - Kazinczy Ferenc

9. "Haza, nemzet, nyelv három egymástól válhatatlan dolog" - írta Kölcsey a Parainesisben. Mit akart ezzel mondani?

10. Idézetek felismerése:

Az emberfaj sárkányfog - vetemény: 
Nincsen remény! nincsen remény! 

Szomorú világ ez! s a vers oly riadva muzsikál
mint cigány a siralomházban. 

V. Vörösmarty Mihály. A vén cigány

1- Mi a metaforikus cím elsődleges és másodlagos jelentése?

2. A refrén alakzatként ebben a versben többfunkciós. Milyen szerepet tölt be?

3. A hallucinációk és víziók mögött valós történelmi helyzetek és irodalmi élmények vannak. Mutasson be ezekből néhányat!

4. Mit jelentenek a vers következő szavai: szűd - rohanat - nyűtt vonó

5 A XX. század egyik költője visszatér majd ehhez a vershez, hogy megállapítsa: nem lett ünnep a világon. Ki volt ő, miért jutott erre a végkövetkeztetésre?

6. Szerb Antal írta Vörösmartyról: "Értelmen túli dolgokról beszél, amelyeket nem is értünk meg egészen, de érezzük benne a megközelíthetetlen távolok borzongását." Magyarázza meg ezeket a sorokat!

7. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz: 
    Görbő - Baracska - Czillei és Hunyadiak - Perczel Mór - Cotta kiadó

8. Mi a vers műfaja?

9. Milyen mássalhangzótörvényekre ismer a következő szavakban: töltsd - gonddal

10. Idézetek felismerése:

Hát te ne gondolj e világgal, 
Bölcs az, ki mindent megvet, 

Jársz az avarban az erdei sár sűrű illata közt, vagy
illat vagy magad is?

VI. Radnóti Miklós: Negyedik ecloga

1. Mit jelent az ecloga szó, milyen előzményei vannak a világirodalomban, milyen szerepet játszott ez a műfaj Radnóti költészetében?

2. Valódi párbeszéd -e ez a vers? Keressen hasonló "párbeszédet" a magyar irodalomból!

3. Milyen költői üzenete van ennek az eclogának?

4. Hogyan jellemezné a verselését, mennyiben tért el benne a költő az eklógai hagyománytól?

5. Radnótinál "belső táj" jelenik meg a versekben, ebben is. Mit jelent ez, idézettel támassza alá állítását!

6. Bizonyítsa be Ortutay Gyula Radnótira vonatkozó megállapításának igazát: "Hibátlan lejtésű, hibátlan erkölcsű versekkel, hibátlan emberi tartással felelt korának."

7. Elemezze verstanilag:

"alkonyi lepke lebeg már s pergeti szárnya ezüstjét."

8. Miért tartotta fontosnak Radnóti, hogy a magyar irodalom nagyjai közül "a hitét váltó" Balassit az evangélikus Petőfit, a kálvinista Aranyt, a katolikus Vörösmartyt emelje ki a maga számára költői példaként?

9. Magyarázza meg a költő életéhez kapcsolódó fogalmakat: 
Fanni, Bori notesz, munkatábor, poszthumus kötet, Ikrek hava

10. Idézetek felismerése:

Kihűlt világ ez, senkiföldje! 
S mint tetejébe hajított 
ócskavasak, holtan merednek 
reményeink, a csillagok. 

Únlak Föld, és a panaszdal
Még betegen sem vigasztal,
csak a nyelv az,
amit beszélője élvez.

VII. Pilinszky János: A szerelem sivataga

(Böngészőben olvasható a vers.)

1. Mi az értelme a versben előforduló: kataton - kerubok - szavaknak?

2. Elemezze a harmadik versszak első sorát mondattanilag és szófajilag!

3. Keressen a versben szóképeket!

4. Milyen motívumok kapcsolják össze az egyes rétegeket?

5. Melyik lapban, folyóiratban nem publikált Pilinszky János? 
   Újhold, Új Ember, Nyugat, Vigilia, Kortárs, Korunk, Csillag

6. A krisztusi szenvedéstörténetet a lágerélményekkel kapcsolja össze meghatározó verseiben. Melyek ezek?

7. A költő írta önmagáról: "Én költő vagyok és katolikus." Mit jelent ez pontosan?

8. Nem volt termékeny költő. Mivel foglalkozott a költészet mellett?

9. Kakukktojás: ki nem illik a hozzá kapcsolódók közül ebbe a logikai sorba?

Ted Hughes - Jutta Schneider - József Attila - Ferenczy Béni

10. Idézetek felismerése

Jeges ágak között zörgő 
időt vajudik az erdő. 
Csattogó fagy itt lel mohát 
s ideköti csontos lovát 
pihenni.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, - 
Félreálltam, letöröltem.

 

Emelt feladatok III.

Emelt feladatsorok 3.

KORTÁRSAK

I. Finta Éva: Madaras 
    (Böngészőben olvasható.)

1. A madár - költő párhuzam költői toposz. Keressen erre irodalmi példákat!

2. Ez a költeménye egy vita lezárásaként íródott, milyen következtetésre jutott benne a költői én?

3. Az aktuális üzeneten túl milyen fontos gondolatot közvetít ez a vers?

4. Elemezze a vers utolsó sorát mondatrészek szerint, rajzolja fel a mondat ágrajzát!

5. Keressen sajátos összetételű szavakat a versben, milyen szerep jut a mondanivaló kifejtésében ezeknek?

6. Melyek a vers jellegzetes szóképei?

7. Melyik határon túli magyar nyelvi közösség képviselője Finta Éva, milyen életrajzi adatok motiválják verseit?

8. Kik voltak költői példái, milyen sajátos útra talált a költő a témák és a formák világában?

9. Poéta doctusként önmetaforáit az irodalomból veszi, melyiket ismeri ezek közül?

10. Kik írták a következő idézeteket:

Hétért - magamat kérdem - 
      adsz - e hatot? 
Játszom. Azé az érdem, 
      ki játszhatott.


     Széllel tündökleni nem ládd -é ez földet gyönyörű virágokkal?
     Mezők illatoznak jószagú rózsákkal, sokszínű violákkal,
     Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal. II. Orbán Ottó: A nép, az istenadta nép

(Böngészőben olvasható.)

1. Elemezze mondattanilag a vers első két sorát!

2. Mi a szerepe a szövegben a különféle írásjeleknek?

3. Orbán önarcképverseket ír, találó önmetaforákat használ. Soroljon fel néhányat!

4. Kiket evokál ebben a versében, milyen eltérések vannak a felidézések között?

5. Melyik kötetében jelent meg ez a vers, milyen egyéb köteteket ismer?

6. Soroljon fel azon költők közül néhányat, akik meghatározó szerepet kaptak Orbán költői megújulásában!

7. Mit jelent Orbán az költészetéhez kapcsolódó "szellemi alagút", és a "kontrafaktum" fogalma?

8. Költői pályájának megújítása régi módszerekkel történt. Mit jelentett számára az evokáció, imitáció és allúzió?

9. Milyen kapcsolatban álltak a költővel a következők:

ELTE - Rákosi Zoltán - Kabala - József Attila - PEN - CLUB

10. Kik a szerzői a következő idézeteknek?

A tolakodó Gráciát ellöktem, 
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem, 

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mert ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron.

Emelt feladatok IV.

Emelt feladatsorok 4.

KORTÁRSAK

Kányádi Sándor: Reggeli rapszódia 
A vers a Böngészőben olvasható.

1. Mi a szerepe a szövegben az írásjelek hiányának, és a nyelvtanilag helytelen szóelválasztásoknak?

2. Értelmezze a címet, mennyire előlegezi meg ez a nyitóvers a kötet verseit?

3. Kapcsolatok: Kolozsvár - Páskándi Géza - Illyés Gyula - Napsugár gyermeklap - USA

4. Melyik határon túli nyelvi közösség képviselője a vers költője, milyen "történelmi körülmények" között születtek versei?

5. Melyik kötetében jelent meg ez a verse, ezen kívül milyen köteteit ismeri?

6. Kányádi gyermekversei közismertek. Miért foglalkozott olyan sokat a legkisebbekkel is a költő?

7. Kik voltak a költőelődök / kortárs költők közül meghatározóak számára?

8. Sajátos találmánya volt a "körömvers". Mi ezek különlegessége, titka?

9. Milyen kapcsolat fűzte ehhez a vershez Cs. Gyimes Évát és Bartalis Istvánt, mit tud róluk?

10.  Melyik Kányádi versből idézünk:

Bokor alján ibolya, 
ágak hegyén barka, 
a kerítés tetején 
csörög egy nagy szarka. 

Hóharmaton mezítláb jártam, 
ólmos esőben bőrig áztam, 
éjjel az erdőn félelmemben, 
hol sírtam, hol énekeltem

Gyakorló feladatok I.

GYAKORLÓ FELADATLAPOK 1.

ÉLETMŰVEK I. PETŐFI SÁNDOR

1. Sorolja fel azokat a városokat, amelyek "látták" Petőfit, milyen következtetést tud ebből levonni?

2. Mi volt irodalmi népiességének újdonsága? Állításait bizonyítsa!

3. Miből ered A helység kalapácsának komikuma?

4. Miért összetett mű a János vitéz?

5. Mi volt Petőfi Sándor ars poeticája?

6. Milyen külső és belső tényezők idézték elő a válságát pályája elején? Milyen nyoma maradt ennek költészetében?

7. Mutassa be Petőfi és Arany barátságát!

8. Hasonlítsa össze Petőfi és Vörösmarty történelemszemléletét!

9. Értelmezze A XIX. század költői című vers bibliai képeit, az 5. versszak melyik Vörösmarty - és Ady verssel mutat rokonságot?

10. Milyen verseket kapcsol a Júlia - szerelemhez, idézzen belőlük!

11. Hasonlítsa össze a Szeptember végén és az Itt van az ősz című verseket!

12. Hasonlítsa össze a Szózatot és a Nemzeti dalt!

13.Írja az alábbí címek mellé a mű kelezkezési évét és a műfaját:

Egy gondolat bánt... 
A helység kalapácsa 
Egy estém otthon 
Tigris és hiéna 
A hóhér kötele

14. Ki volt Orlai Petrich Soma, milyen szerepet játszott Petőfi és a nemzet életében?

15. Keressen a Petőfi - kötetben olyan verseket, melyek életrajzi adatokat tartalmaznak!

16. Párosítsa az összetartozókat:

Petőfi: A borozó című vers megjelenése 
A Szent Szövetség létrejötte 
Csokonai: A Magánossághoz című vers keletkezése 
Bánk bán elkészülte 

A. 1798
B. 1815
C. 1838
D. 1842

Stendhal: Pármai kolostor keletkezése

17. Ki festette meg Petőfi arcképét? 
Jókai Mór - Kerényi Frigyes - Orlai Petrich Soma - Lotz Károly - Munkácsy Mihály

18. Petőfi sokszínűségét műfajai is jelzik. Címekkel bizonyítson!

19. A magyar irodalom nagyjai közül kik tartották Petőfit "szellemi" elődjüknek?

20. Milyen témakörei voltak a költőnek, állításait címekkel igazolja!

21. Mi volt a lírai realizmus lényege, mi volt ebben a forradalmi újítás?

22. Szeretné-e, ha Petőfi holttestét Szibériában megtalálnák, s mindaz, amit ezzel kapcsolatosan mondanak, igaznak bizonyulna? Mi a szerepe a nemzet életében a legendáknak?

23. Vonjon le következtetéseket a "Szabadság - szerelem" - Petőfi - elvből!

24. Párosítsa az összetartozókat:

Csajághy Laura 
Prielle Kornélia 
Déryné Széppataki Róza 
Csapó Etelka 
Kratochwill Georgina

A. Vajda János
B. Katona József
C. Petőfi Sándor
D. Vörösmarty Mihály

25. Milyen megállapítások igazak Petőfire az alábbiak közül

- verseiben meghatározó jelentőségű az erotika - az alföldi tájat ő fedezte fel az irodalom számára - bejárta Európa országait, s megverselte élményeit - újdonsága a hitvesi líra

26. Kakukktojások (ki vagy mi nem illik bele a sorba?) 
- Csapó Etelka - Térey Mari - Mednyánszky Berta - Szendrey Júlia - - Vörösmarty Mihály - Bajza József - Eötvös József - Nádaskay Lajos - Jókai Mór - Sas Károly - Szendrey Ignác - Vasvári (Fejér ) Pál - Jókai Mór - Bem József

II. ARANY JÁNOS

1. Keressen összefüggést az adatok és Arany János között!

Szalonta - Ercsey Julianna - Shakespeare - Tolnai Lajos - Szépirodalmi Figyelő - Gyulai Pál

2. Rendezze időbeli sorba a közismert Arany műveket:

- 1848 előttiek
- az 1850-es évek lírai vallomása
- nagykőrösi balladák
- Őszikék

3. Milyen Arany művekre vonatkoznak a következő megállapítások?

- "eposz formájú idill" (Németh G. Béla) 
- "eposz formájú elégia" (Németh G. Béla)
- elégico - óda (Arany János)
- önirónikus elégia 
- balladás hangú drámai monológ
- " a hűség és hősiesség balladája" (Gyulai Pál)
- "a balladaírás Shakespeare-je" (Gyulai Pál)

4. Eredeti mű - e a Toldi, ha Arany Ilosvai Selymes Péter munkájából dolgozott?

5. Hasonlítsa össze Kukorica Jancsi és a fiatal Toldi Miklós alakját!

6. Hasonlítsa össze a Toldit és a Toldi estéjét!

7. Értelmezze Buda szavai: "Légy te öcsém a kard, én leszek a pálca..."

8. Mutassa be a Letészem a lantot és a Mindvégig című versek foyltonosságát!

9. Mutassa be a bűn - és bűnhődés motívumát egy szabadon választott Arany balladában!

10. Milyen balladaformákat használt Arany? Állításait címekkel támassza alá!

11. Melyik művét írta hexameterekben, milyen meggondolás alapján?

12. Ki volt Osszián? Milyen szerepe volt a magyar irodalomban?

13. Idézzen kedvenc Arany soraiból!

14. Petőfi és Arany legendás barátságát milyennek mutatja levelezésük?

15. Miért nincsenek az Arany kötetekben szerelmes versek?

16. Hol áll Arany szobra Budapesten:

a Parlament előtt - Az Arany János utcában - a Nemzeti Múzeum előtt?

17. Párosítson:

Ágnes asszony 
A walesi bárdok 
V. László 
Híd - avatás 

A. Egyszólamú, vonalszerűen előrehaladó
B. többszólamú, lineárisan elorehaladó 
C. egyszólamú, körkörös 
D. nagyvárosi haláltánc

18. Etele

Toldi Lőrincné 
Rozgonyi Piroska 
Amazontermészetű Márta 

A. Toldi trilógia
B. A helység kalapácsa
C. Buda halála

19. Rózsa és Ibolya

Szibinyáni Jank 
Toldi 
Mátyás anyja 
Ősszel

A. mese
B. elbeszélő költemény
C. elégico - óda
D. ballada

20. Mit értett Arany "epikai hitelen", hogyan alkalmazta?

21. Kakukktojások (ki/mi nem illik bele a sorba?)

- Arany János - Ercsey Julianna- Arany László - Arany Juliska - Ercsey Sándor 
- Toldi - Buda halála - Vásárban - Toldi estéje
- Osszián - Arany - Shakespeare - Arisztophanesz - Tompa Mihály
- Vörös Rébék - Híd - avatás - Tengerihántás - A walesi bárdok - Az örök zsidó 
- Petői Sándor - Zrínyi Miklós - Madách Imre - Gyulaji Pál - Szász Károly
- Kapcsos Könyv - Zöld kódex - Bori notesz - Angyaloskönyv
- Kisfaludy Társaság - Szépirodalmi Figyelő
- Máramarossziget - Pest - Arad - Kiskőrös - Debrecen

III. ADY ENDRE

1. Milyen szerepet játszottak Ady életében a következő adatok, személyek?

- Érmindszent - Zilah - Debrecen -Nagyvárad - Párizs - Budapest - Csucsa
- Debrecen - Nagyváradi Napló - Budapesti Napló - Népszava - Nyugat
- Ady Lajos - Hatvany Lajos - Vészi József - Móricz Zsigmond 
- Mihályi Rozália - Diósy Ödönné - Boncza Berta - Kaffka Margit

2. Hol és mikor jelent meg a Holnap antológia, mit jelentett az Ady pályáján?

3. Mi volt a híres .- hírhedt dukk - dukk affér?

4. Jellemezze a költő kötet - kompozíciót!

5. Nevezze Ady jeles kortársait - a társművészetek művelői közül!

6. Mit jelent a szimbolizmus és a szecesszió, hogyan kapcsolódnak össze ezek Ady költészetével?

7. Soroljon fel 5 jellegzetes Ady szimbólumot, jellemezze őket és helyüket az életműben!

8. Hasonlítsa össze Baudelaire és Ady költői - szerepfelfogását!

9. Jellemezze e a Léda szerelem kettősségét, milyen verseket ismer ebben a tárgykörben?

10. Mivel magyarázható a halál motívum gyakorisága az Ady versekben?

11. Hasonlítsa össze Balassi és Ady istenes verseit!

12. Ady előtt ki használta Dózsa nevét figyelmezető jelképként?

13. Mit jelent Ady "kétmeggyőződésű forradalmisága"?

14. Ady milyen verseiben jelenik meg a nemzethalál víziója ? Korábban kik írtak ilyenről?

15. Miért nevezhette szerepdaloknak Király István a kuruc verseket?

16. Jellemezze Ady emberi és költői viselkedését az I. világháború alatt, idézzen a versekből!

17. Melyik Ady utolsó verse? Hasonlítsa össze Petőfi és József Attila utolsó versével!

18. Mi a különbség a szimultán vers és a kevert ritmusú vers között?

19. Rendezze időrendbe az Ady köteteket: A magunk szerelme - Az Illés szekerén - A Minden - Titkok versei - Vér és Arany - A halottak élén - Új versek - Versek - Szeretném, ha szeretnének - Még egyszer - A menekülő élet - Ki látott engem?

20. Írjon verscímeket a következő témakörökhöz:

- ars poetica és lírai önszemlélet - látomásos tájversek - létharc versek - Léda - versek - istenes versek - forradalmi versek - magyarság versek - kuruc versek - Csinszka versek - háborúellenes versek

21. Párosítson:

Sípja régi babonának 
Temetés a tengeren 
A magyar Ugaron 
A Halál automobilján 
A Sion - hegy alatt

A. látomásszerű tájvers 
B. élet - halál vers 
C. kuruc vers
D. istenes vers

22. Milyen volt Ady verselése:

- szimultán ritmusú (Ignotus: "nyugati sorai egyben hangsúlyos sorok...")
- aszinkron versritmus (nem ritmizálható egyik ritmus szerint sem)
- kevert ritmusú (kétféle ritmusú sorok kerülnek egymás mellé)
- tagoló vers (Németh László: a ritmus alapja a természetes szólam, és a mondattagolás)

23. Kakukktojások:

- Versek - Új versek - A Minden - Titkok versei - Vér és Arany - Hortobágy - Ugar - Pusztaszer - Disznófejű Nagyúr - Tisza partja- vármegyeháza - Dózsa György - Táncsics - Tisza István - Esze Tamás - Széchenyi István

IV. BABITS MIHÁLY

1. Kapcsolja össze Babits életrajzi adatait! 
- Babits Mihály - Kelemen Auróra - Szekszárd - Pécs - Budapest - Fogaras - Kiss Böske - Révész Ilus - Tanner Ilona - Kosztolány - Ady - Móricz

2. Milyen szerepet játszott a költő életében a Négyesy - szeminárium, a Holnap antológia és a Nyugat?

3. Keressen összefüggéseket Vörösmarty - Babits, Ady - Babits, Petőfi - Babits között versek segítségével!

4. Írjon a műfajok mellé verscímeket a Babits életműből! 
óda - elégia - rapszódia - elbeszélő költemény - szonett - tanulmány - regény - műfordítás

5. Értelmezze Babits önszemléletét és ars poeticáját!

6. Milyen események késztették a költőt arra, hogy verseivel a nyilvánosság elé lépjen személyesen is? Verscímekkel igazolja állításait!

7. Milyen Arany János -i vonásokat figyelhetünk meg Babitsnál?

8. Petőfi - Arany, Ady - Babits - egymás mellé állíthatók - e ezek a költő barátságok?

9. Mi a különbség a Biblia és Babits Jónás prófétája között?

10. Keressen a magyar irodalomból példát a prófétaszerep vállalására! Verscímekkel is támassza alá állítását!

11. Milyen filozófiai irányzatok érintették meg a költőt?

12. Értelmezze Babits - vonatkozásában a következő alapfogalmakat: impresszionizmus - expresszionizmus - szimbolizmus - szecesszió - klasszicizáló törekvések

13. Hasonlítsa össze Babits Kártyavár és Móricz Rokonok című regényét!

14. Milyen viszonyban volt kortársaival, különös tekintettel Szabó Lőrinccel és József Attilával?

15. Ki alkotta és mit ábrázol a Nyugat emblémája?

16. Párosítson:

Harmos Ilona 
Sárvári Anna 
Tanner Ilona 
Holics Eugénia 
Simonyi Mária

A. Móricz Zsigmond
B. Babits Mihály 
C. Kosztolányi Dezső
D. Juhász Gyula

18. Melyek voltak a Babits által kedvelt klasszikus versformák?

19. Milyen versépítkező elvet használt a Levelek Irisz koszorúja című kötetében? Honnan vette ezt a mintát?

20. Idézzen kedvenc Babits soraiból! Miért szereti ezeket?

21. Kakukktojások:

- Tóth Árpád - József Attila - Juhász Gyula - Babits Mihály 
- Schopenhauer - Nietzsche - Bergson - Baudelaire
- szecesszió - romantika - impresszionizmus - klasszicizmus
- Horatius - Baudelaire - Szophoklész - Dante
- PEN - CLUB elnöke - Baumgarten - alapítvány kurátora - Nyugat szerkesztője - egyetemi tanár

V. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

1. Kapcsolatok: 
Kosztolányi Árpád - Kosztolányi Ágoston - Brenner József - Vajkay Ákos - Kosztolányi Ádám

2. Miért idegenkedett egymástól Ady és Kosztolányi, értékelje kapcsolatukat!

3. Minek a jelképei a "színes tinták": Miért írta Kosztolányi kéziratait kizárólag zöld színű tintával?

4. Milyen kettős látószög jellemzi A szegény kisgyermek panaszai című kötetét, milyen stílusokat ötvözött benne Kosztolányi?

5. Bizonyítsa be a Marcus Aurélius című vers ars poetica jellegét?

6. Mi a freudizmus, milyen kapcsolata volt az íróval?

7. A jellemzés milyen eszközét alkalmazta az Édes Annában? Milyen ebben a műben az írói magatartása?

8. Mutassa be az Esti Kornél novellák újszerűségét, értelmezze a 18. fejezetben lévő villamosút jelentését!

9. Milyen az író és szereplői kapcsolata: Novák Antal, Vizi Kornál, Seneca. esetében?

10. Milyen stílusirányzatokat használt a költő Kosztolányi?

11. Miben látja a Számadás kötet újszerűségét?

12. A következő idézet segítségével mutassa meg az impresszionizmus stílusjegyeit:

A bús idő robog fejem fölött, 
és a halál a távolba mennydörög.
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset,
mint aki a sínek közé esett.

13. Milyen stílushatás mutatható ki A szegény kisgyermek panaszai című versből: 
szecesszió - naturalizmus - impresszionizmus - szimbolizmus - expresszionizmus

14. Párosítson:

A bús férfi panaszai 
Számadás 
Kenyér és bor 
Meztelenül 
Pacsirta 

A. 1920 
B. 1924
C. 1928 
D. 1935

15. Az 1920 - as évet mindenki másként élte meg, hasonlítsa össze Kosztolányi, Babits és Móricz ekkori magatartását!

16. Milyen volt a műfordító Kosztolányi?

17. Hasonlítsa össze Kosztolányi és Márai Halotti beszédét első magyar nyelvemlékünkkel!

18. Milyen folyamat során jutott el Édes Anna a gyilkosságig?

19. A gyermekkori emlékek végigkísérték Kosztolányi pályáját. Mutassa meg ennek egyes fokozatait!

20. Hogyan kapcsolódik össze a Hajnali részegségben a tartalom és a forma?

21. Kakukktojások: 
- Babits - Juhász - Kosztolányi
- Lányi Hedvig - Harmos Ilona - Brenner Eulália - Radákovich Mária
- Négy fal között - Az istenek halnak, az ember él - Számadás
- Néró - Édes Anna - A kulcs - Aranysárkány

VI. JÓZSEF ATTILA

1. A következő adatok segítségével idézze fel életrajzát:

- Budapest, Makó, Szeged, Bécs, Párizs, Budapest, Szárszó
- Vágó Márta, Szántó Judit, Gyömrői Edit, Kozmutza Flóra
- Juhász Gyula, Babits Mihály, Illyés Gyula

2. Az avantgárd stílusai közül melyekre talál példát költészetében?

3. Jellemezze a Medáliák ciklus motívumait!

4. Milyen szerepet játszott József Attila életében a freudizmus?

5. Melyek a 30-as években született nagy gondolati költeménye, mi a jelentőségük az életpálya egészében?

6. Mit jelent a "belső táj" a József Attila versekben?

7. Keressen a Holt vidékhez hasonló verseket a magyar irodalomból, hasonlítsa össze azokat!

8. Mit jelképez a víz motívuma, milyen szerep jut a csillagoknak József Attila költészetében?

9. "Semmi ága" - mi a jelentése a szószerkezetnek, milyen előzménye van a magyar irodalomban?

10. Milyen József Attila verseket érez ars poéticának? Milyen volt József Attila költői programja?

11. Kihez írta szerelmes verseit: nevek és címek összekapcsolása.

12. Értelmezze az Ódát! Miért nem fontos, kihez írta?

13. Keresse meg a bűn és bűnhődés motívumát a Tudod, hogy nincs bocsánat...című versben!

14. Mivel magyarázható a gyermeklét állapotának és az istenszerepnek a megjelenése a kései versekben?

15. Melyek a végső számadás, melyek a létösszegzés versei?

16. Szép szó - mit jelentett ez konkrét és átvitt értelmében József Attilánál?

17. Párosítson:

Tiszta szívvel 
A Dunánál 
Talán eltűnök hirtelen 
Óda 
Két hexameter 

A. óda
B. elégia 
C. dal
D. epigramma

18. Ki írta József Attilához a következő sorokat, mi a vers jelentősege?

Miért játszod a szíved, te szerencsétlen, 
rombolva magad a szüntelen télben,
építve dalra dalt.


Benjámin László - Nagy László - Bertók László

19. Párosítson:

Ülni, állni, ölni, halni... 
Tiszta szívvel 
Holt vidék 
Medáliák 
Elégia

A. expresszionizmus
B. impresszionizmus
C. új klasszicizmus
D. szürrealizmus

20. Párosítson:

József Attila: Döntsd a tőkét 
József Attila: Nem én kiáltok 
Babits Mihály. Az istenek halnak.... 
József Attila: Szépség koldusa 
József Attila: Nincsen apám...

a. 1922
b. 1925
c. 1929
d. 1931

21. Kakukktojások:

- Szépség koldusa - Nagyon fáj - Döntsd a tőkét...
- Horger Antal - Tettamanti Béla - Gebe Mihály
- Nyugat - Szép Szó - Népszava - Napkelet
- Árpád - Zalán - Kossuth - Werbőczy - Dózsa
- Nagy László - Váci Mihály - Finta Éva - Ratkó József
- Orbán Ottó - Kassák Lajos 


Gyakorló feladatok II.

GYAKORLÓ FELADATLAPOK 2.

PORTRÉK I. BALASSI BÁLINT

1. Értelmezze a reneszánsz és a humanizmus fogalmát!

2. Keressen azonosságokat és eltéréseket Balassi és Janus Pannonius között!

3. Az alábbi adatokat rendezze el Balassi életpályáján:

Bornemisza Péter - felségárulás - Beteg lelkeknek való füves kertecske - Báthory István -

Losonczy Anna - Dobó Krisztina - Szárkándy Anna - Szép Magyar Komédia

4. Mutassa meg be szabadon választott idézet segítségével a Balassi - strófát!

5. Melyek voltak a költő leggyakoribb témái? Verscímekkel bizonyítson!

6. Középkori szokás szerint Balassi is kedvelte a számmisztikát. Hol talált erre példát műveiben?

7. Ki volt Petrarca, Marullus, Janus Secundus, Angerianus, hogyan hatottak Balassira?

8. Mit jelentenek a Balassi verscímek alatti utalások (nótajelzések)?

9. Hasonlítsa össze a középkori és a reneszánsz gondolkodást! (Töltse ki a hiányzó sorokat!)

Középkor

A. Hisz Isten akaratában, az isteni bölcsességben

B.

C. Nem hagyja el hazáját, városát, ahol világra jött, ott temetik el

D. A világmindenség felépítéséről vallásos magyarázata van.

E. Kézzel írott könyvei kevés emberhez jutnak el.

F.

G.

Reneszánsz

A.

BA természeti jelenségek magyarázatát a tudományokban keresi

C.

D.

E.

F. Az emberek számára, azok okulására, örömére alkot, a művész ismert és elismert

G. Csodálja az ókor pogány művészetét, mert a szépség megtestesülésének tartja, és saját művészetét is az antik minta szerint alakítja.

II. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

1. Értelmezze az alábbi fogalmakat és kapcsolja a Csokonai versekhez:

poeta - classis, sententia , pictura, Ekho

2. Magyarázza meg a következő versrészlettel a szimultán verselést:

A hatalmas szerelemnek 
Megemésztő tüze bánt

3. Milyen műfajokkal és stílusokkal találkozott a Csokonai életműben? Címekkel bizonyítson!

4. Mi volt az ún. Árkádia - per?

5. Mi az alábbi művek műfaja és keletekezési éve:

Békaegérharc 
Dorottya
Az estve
A tihanyi Ekhóhoz
Tempefői
Szegény Zsuzsi a táborozáskor

6. Párosítsa az összetartozókat:

A hatalmas szerelemnek 
Szállj ki szent hegyed közűl 
Most jázminos lugasban 
A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja 
Te lehetsz írja sebemnek

A. anakreoni sor
B. ionicus a minore
C. négyütemű tizenkettes
D. hétszótagos trocheusi sor

7. Kik, milyen hatással voltak Csokonai kötészetére? (franciák, angolok)

8. Mi volt a Diétai Magyar Múzsa, mi köze volt hozzá Csokonainak?

9. Igaza volt - e Csokonainak, amikor azt írta: Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban?! Miért nem fogadta meg önmaga tanácsát?

10. Kakukktojások:

- egocentrikus - heliocentrikus - geocentrikus 
- Kazinczy - Kölcsey - Csokonai - Batsányi
- Pozsony - Csurgó - Kisasszond - Szeged
- Vajda Julianna - Földi Jánosné - Léda - Rozália - Lilla
- Tartózkodó kérelem - Az estve - A méla Tempefői - A Reményhez
- Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak - A méla Tempefői
- Cultúra, avagy pufók - Szegény Zsuzsi a táborozáskor

III. BERZSENYI DÁNIEL

1. Hogyan kapcsolódnak a költőhöz a következő adatok: 
Hetye - Sopron - Nikla - Dukai Takács Zsuzsanna - Kis János - Wesselényi Miklós

2. Milyen kapcsolatban volt a költő Kazinczyval, Kölcseyvel, Horatiussal, Festetich Györggyel?

3. Melyek voltak kedvelt műfajai, címekkel igazolja állításait!

4. Milyen versformákat kedvelt?

5. Mi a negatív festés, hogyan jelenik meg Berzsenyi költészetében?

6. Mit jelent az imitáció Berzsenyinél?

7. Mi az alábbi művek műfaja, keletkezési ideje, verselése:

Magyarokhoz II.

A közelítő tél 
Levéltöredék barátnémhoz
Vitkovics Mihályhoz
Napóleonhoz
Horác

8. Párosítson:

A közelítő tél 
A magyarokhoz I.
Levéltöredék barátnémhoz 
A magyarokhoz II. 
Osztályrészem

A. értékszembesítő vers
B. időszembesítő vers
C. létösszegző vers
D. agitatív óda

9. Párosítson:

A közelítő tél 
Dukai Takács Judithoz 
Levéltöredék barátnémhoz 
A magyarokhoz II. 
Poétai Harmonistica

a. óda
b. elégia
c. episzola
d. tanulmány

10. Kakukktojások:

- Dukai Takács Judit - Dukai Takács Zsuzsanna - Thulmon Rozália 
- Kazinczy Ferenc - Kis János - Kölcsey Ferenc
- "szárnyas idő" - "szőke bikkfák" - "rózsás labirinth" - "kis nefelejcs" 
- Napóleonhoz - Vitkovics Mihályhoz - Széchenyi Ferenchez

IV. KÖLCSEY FERENC

1. Rendszerezze az alábbi adatokat Kölcseyvel kapcsolatosan: 
Cseke - Debrecen - Pozsony - Sződemeter - Wesselényi - Kazinczy - Csokonai - Berzsenyi

2. Milyen alkalomból és hol hangzottak el a következő szavak:

"Jelszavaink valának: haza és haladás..."

3. Mi volt az ún. Herder - jóslat? Bizonyítsa be, hogy erősen hatott Kölcseyre!

4. Hogyan függ össze a Himnuszban a műfaj és a mondanivaló?

5. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a Himnusz és a Zrínyi második éneke között?

6. Sorolja fel a Kölcsey Kálmánhoz írott legfontosabb "intelmeket"!

7. A magyar irodalomban kikre jellemző az ostorozó hazaszeretet?

8. Miért tarthatjuk a magyar irodalom egyik legpesszimistább költőjének Kölcseyt?

9. Költői fejlődése mégis példaértékű, miért?

10. Kakukktojások:

- Kárpátok - Duna - Tisza - Pusztaszer - Tokaj 
- Zrínyi - Bessenyei - Széchenyi - Csokonai - Balassi 
- Huszt - Zrínyi dala - Parainesis - HimnuszV. VÖRÖSMARTY MIHÁLY

1. Milyen kapcsolatban volt Vörösmartyval: Auróra - Ellenzéki kör - Pesti Magyar Színház - Liszt Ferenc - Perczel Mór - Anonymus - Petőfi Sándor?

2. Milyen események hatására született a Zalán futása, miért más, mint az Árpád ébredése?!

3. Milyen tévutakkal találkozott Csongor Tünde keresése közben? Melyik Vörösmarty versben jönnek elő ezek, mint az élet tévútjai?

4. Mi az alábbi művek műfaja és keletkezése ideje:

Liszt Ferenchez
Árpád ébredése
Zalán futása
Csongor és Tünde
A Guttenberg albumba
Előszó

5. Kinek ajánlotta Vörösmarty a Három regét? Milyen bonyodalom támadt ebből?

Feleségének - Szendrey Juliannának - Batthyány Emmának

6. Kinek címezte Átok című versét az alábbi személyek közül?

Ferenc József - Haynau - Görgey - Metternich

7. Milyen a Szózat versformája: 
nibelungizált alexandrin - skót ballada - tercina - disztichon

8. Melyik szókapcsolat nem Vörösmartyé: 
"lelkes porond" - "sárkányfog - vetemény" - "kánya, kígyó, féreg" - "az ég s a föld fia"

9. Elválasztható - e Vörösmarty pályáján a költő és a politikus szerep, melyikben volt sikeresebb?

10. Kakukktojás: 
- Perczel Etelka - Perczel Zita - Csajághy Laura 
- Byron - Homérosz - Shelley - Puskin
- Árpádiász - Czillei és a Hunyadiak - Vérnász

VI. MIKSZÁTH KÁLMÁN

1. Kapcsolja össze a következő adatokat Mikszáth Kálmánnal! 
Szklabonya - Pest - Mauks Ilona - Szeged - Scarron abbé - Tisza Kálmán - 
Jókai Mór - Fogaras - nemzeti díszkiadás - Horpács

2. Hol, milyen novellában szerepelnek a következő hősök: 
Tímár Zsófi, Bede Anna, Anica, Olej Tamás, Szűcs Pali, Lapaj, Vér Klára, Baló Borcsa, Gélyi János

3. Milyen regényekben találkozott velük, és mi a közös bennük? 
Csapinszky Endre, Behenczy Pál és Ferenc, Noszty Pál és Feri

4. Melyik műben, melyik szereplőhöz tartozik: 
a legendává nőtt esernyő - az új ködmön, jellegzetes folttal - hamisított váltó - pénzért vett várasszony - vérrel szerzett földterület - titokban épített emelőszerkezet

5. Milyen volt a Mikszáth művek valóság - alapja ?

6. Mikszáth írta a magyar irodalom első életrajzi regényét, kiről?

7. Melyik figura jellegzetes Mikszáth - hős? 
a felvidéki paraszt - az alföldi iparos - a dzsentri - a felvidéki iparos polgár

8. Melyik megállapítás nem érvényes Mikszáth parasztábrázolására:

- a falusi emberek - akik Jókainál epizodisták - főhőssé lesznek nála 
- árnyalt lélekrajzzal mutatja be a lelki konfliktusokat 
- az ösztönös hajtóerőket is megkereste 
- nem kívülről, belülről nézi és ábrázolja hőseit

9. Párosítson:

Mikszáth: Tót atyafiak 
Jósika: Abafi 
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál 
Eötvös József: Magyarország 1514-ben 

A. 1836
B. 1847
C. 1869
D. 1881

10. Kakukktojások:

- Szent Péter esernyője - Különös házasság - Az a fekete folt...
- Csapinszky Endre - Behenczy Ferenc - Tóth Mihály - Noszty Feri
- Bélyi Veronika - Estella - Dőry Mária VII. MÓRICZ ZSIGMOND

1. Ismertesse Móricz életútját a következő adatok segítségével: 
- Móricz Bálint, Pallagi Erzsébet, Osváth Ernő, Ady Endre,
   Babits Mihály
- Holics Janka, Simonyi Mária, Kardosné Magoss Olga, Littkey Erzsébet
- Csécse, Istvándi, Prügy, Sárospatak, Kisújszállás, Budapest

2. Hasonlítsa össze Mikszáth és Móricz parasztábrázolását!

3. Kapcsolja össze az egybetartozókat: 
- Sárarany, Erdély trilógia, Az Isten háta mögött, Úri muri, Rokonok, 
   Árvácska, A fáklya, Légy jó mindhalálig, A boldog ember
- Nyilas Misi, Vers Pál, Csörgheő Csuli, Báthory Gábor, Matolcsi Miklós, 
   Túri Dani, Csöre, Boronkay Feri, Bethlen Gábor, Joó György

4. Miért jelenik meg több Móricz műben is két nőalak a férfi szereplő mellett? Jellemezze Linát és Magdalénát (Rokonok), Szakhmárynét és Rozikát (Úri muri), Károlyi Zsuzsannát és Báthory Annát (Erdély) ebből a szempontból!

5. Bizonyítsa be, hogy Ady és Móricz azonos véleményen voltak a háborúval kapcsolatosan!

6. Mit tud az újságíró, népművelő Móriczról?

7. Hogyan újította meg Móricz életművét a Csibe - novellákkal és az Árvácskával?

8. Ki a magyar Bovaryné, melyik Móricz regényben szerepelt?

9. Milyen kapcsolatban volt Móricz a kortárs írókkal, költőkkel, kikhez fűzték szoros kapcsolatok?

10. Kakukktojások: 
- Ignotus, Babits, Herczeg Ferenc, Móricz, Ady
- Kivilágos kivirradtig, Úri muri, Pillangó, Rokonok
- Holics Janka, Móricz Virág, Kardosné Magoss Olga, Simonyi Mária

VIII. RADNÓTI MIKLÓS

1. Az alábbi adatok segítségével gondolja át életét: 
- Budapest - Liberec - Szeged - Tátra - Párizs- Dalmácia - Istenhegy
- Abda - Glatter Jakab - Grósz Ilona - Grósz Dezső - Molnár Ilona
- Erdélyi Ágnes - Gyarmati Fanni - Szegedi Fiatalok Művészeti
   Kollégiuma - Bartha Miklós Társaság, Nyugat, Vajda János Társaság
- Sík Sándor, Ortutay Gyula, Babits Mihály, József Attila

2. Kik voltak a munkaszolgálatosok, kik osztoztak Radnóti sorsában az ismertebb irodalmárok közül?

3. Lényeges- e, hogy milyen vallású volt a költő?

4. Mi volt a végzettsége, s miből élt a legnagyobb magyar költők egyike?

5. Párosítson:

Garcia Lorca 
Negyedik ecloga 
Himnusz a békéről 
Hasonlatok 

A. epigramma
B. ecloga
C. himnusz
D. dal

6. Milyen prózai írásai voltak a költőnek, kiket fordított?

7. Hasonlítsa össze az eclogákat Radnóti életművében!

8. Be tudja - e bizonyítani, hogy József Attila és Radnóti Miklós versei ugyanannak a folyamatnak a részei?!

9. Mi a Bori notesz története, melyek a legfontosabb versei?

10. Kakukktojások:

- Erdélyi Ágnes - Grósz Ilona - Gyarmati Fanni 
- ecloga - eklóga - himnusz - dal - óda - elégia
- Balassi - Petrovics (Petőfi) - Vörösmarty - Kazinczy - Arany - Ady 
- Theokritosz - Vergilius - Lorca - Homérosz - Villon
- Újhold - Nagyon fáj - Meredek út - Tajtékos ég
- Vajda János Társaság - Bartha Miklós Társaság - Petőfi Társaság